Alle foto's op deze site vallen onder de wettelijke bescherming van het copyright. Dit betekent dat het niet is toegestaan foto's van deze site te downloaden, te vermenigvuldigen en/of (te doen) openbaar te maken in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de maker.

Mocht u om wat voor reden dan ook gebruik willen maken van beelden op deze site dan gelieve contact op te nemen met Joost van Buul. Er zal dan gestreefd worden naar een wederzijds passende en kwalitatieve oplossing van geoorloofd gebruik.
Bij voorbaat dank.

NOOT: Voor mijn fotografie zijn geen levende dieren gebruikt. Deze zijn opgezet, replicas of ingemonteerd.


All images are protected by copyright laws. You have no permission to download, copy or publish any image from this site without a written permit from the author.

If you, for any purpose, would like to use any of the images from this site, please contact Joost van Buul. Target will be to find a fitting and legal solution for your needs. Thank you in advance.

NOTE: No living animals were used for my images. They were stuffed, replicas or added in post processing.